KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Burgu Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti.  (“Veri Sorumlusu”) olarak, Kişisel Verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile ilgili sair mevzuat kapsamında, siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacaktır:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verisini işlediği Veri Sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğü bulunan Burgu Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla verilerinizi işliyoruz. Şirket bilgileri şu şekildedir:

Adres :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Mersis No :
Kep Adresi :
İTO Sicil No :

 

 

 

 

 

 

 

  1. VERİ SORUMLUSUNUN İŞLEDİĞİ KİŞİSEL VERİLER:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. Maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik bilgileriniz: Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz gibi veriler

İletişim bilgileriniz: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, adresiniz,

Web Sitesi Ziyaretine İlişkin Veriler: IP adresiniz, internet sitesine giriş çıkış bilgileri, şifre, parola bilgileri, çerez bilgileri,

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirket tarafından farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, şirket içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Veri Sorumlusu Şirket tarafından kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyle sınırlı olarak saklanmakta; kişisel verilerin saklanma sürelerinde ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri dikkate alınmaktadır. Öyle ki, bu süre sonunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz Şirket ile kurulan ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin yasal zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, aşağıda belirtilen Klinik adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

Adres    :

E-posta :